DŘEVOSTAVBY PRO VÁS

STANDARTY PROVEDENÍ

 

 

Stavební popis a popis výkonů

k dodávkám RD -domů

Provedení: STANDARD 2010

Platnost: 01.01. 2011 - 31.12. 2011 – technické změny jsou vyhrazeny!

 

 

 

1. Předpisy a normy

Firmou Dřevas --- budou dodržovány normy ČSN, předpisy a právní normy platné pro

dům a to zejména :

ČSN 73 4301 Obytné budovy

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 49 0600 Ochrana dřeva

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 0532 Akustika – Ochranu proti hluku v budovách - požadavky

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

ČSN 06 0310 Ústřední vytápění. Projektování a montáž

ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

ČSN 73 6760 Vnitřní kanalizace

ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 36 0452 Umělé osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov

Výpočet obytných ploch je proveden dle ČSN 73 4301.

 

2. Výdaje spojené s vydáním stavebního povolení, a kolaudační

poplatky (úřady),zajištěním financování a jeho čerpání včetně služeb geodeta hradí zákazník.

Za zhotovení spodní stavby (podzemního podlaží), zodpovídá zákazník pokud není součástí dodávky zhotovitele.

Dřevas provede technickou kontrolu spodní stavby na základě:

Protokolu o kontrole připravenosti staveniště“, a to z hlediska rozměrů a rovinnosti dle výkresu

z PD, nikoliv dle kvality a technologie provedení.

Předpokladem dodávky domu je úspěšné převzetí spodní stavby a připravenost staveniště k

montáži.

Objednatel zajistí, aby požadovaná vnější tepelná izolace spodní stavby byla provedena - dle

dokumentace zhotovitele - nejpozději do 30 dnů po předání domu.

 

3. Rodinný dům z dřevěných prvků

(následující popis platí od horní hrany sklepa / základové desky)

 

3.1. Základní charakteristika rodinného domu / dozor jakosti

Díly domu se montují jako dřevěné hrázděné konstrukce přímo na staveništi, za výhradního použití materiálů, které podléhají dozoru a jsou biologicky nezávadné (KVH Hranol).

 

3.2. Obvodové stěny

Domy garantují v oblasti obvodových stěn ve standardním provedení tepelnou

izolaci, která odpovídá platným nařízením o úspoře energie.

Obvodové stěny mají následující skladbu (zvenku dovnitř):

 

Točená omítka Baumit Nanopor tloušťka ca. 1,5 mm

Penetrační nátěr

Tmel s armovací sítí

Venkovní izolace (polystyren ) 100 mm

Flexibilní lepidlo

OSB desky 12 mm

Statická hrázděná konstrukce 140 mm

Tepelná izolace (Izolační vata) s parozábranou 140 mm

OSB desky 12 mm

Sádrokartonové desky 12,5 mm

Penetrační nátěr, Výmalba bílá 3 vrstvy

 

Ukotvení domu na úložnou desku se provádí speciálními šrouby do betonu.

 

 

3.3.Vnitřní stěny

3.3.1. Vnitřní nosné stěny a dělící stěny

Vnitřní nosné stěny mají rámovou konstrukci z dřevěných hranolů o tloušťce 140 mm. Opláštění

se provádí OSB deskami 12 mm a sádrovláknitou deskou 12,5 mm po obou stranách. Vnitřní prostor rámové konstrukce je vyplněný tepelnou izolací. Celková tloušťka nosné stěny je 190 mm .

 

 

3.3.2. Opláštění v koupelnách

Mokré oblasti v koupelnách a WC (celá plocha podlahy a stěn) jsou opatřené impregnací a

hydroizolačním nátěrem, rohové spoje jsou navíc opatřeny těsnící páskou.

 

3.4. Střecha

Střešní konstrukce se vyrábí podle statického výpočtu z řeziva při předpokládaném

zatížení sněhem Sk = 1,5 kN/m2 t.j. pro III. sněhovou oblast dle ČSN.

V lokalitách s vyšším sněhovým zatížením se statické úpravy konstrukce provádí za příplatek.

Ve standardním provedení se domy realizují s následující střešní konstrukcí:

Střešní krytina

Je provedená střešními taškami Bramac (alpská taška Classic) na laťování s podstřešní pojistnou hydroizolační folií. Součástí dodávky je plastová anténní taška a vikýřové okno.

Střešní tašky se dodávají dle aktuální nabídky ve standardních barvách podle sortimentu

výrobce.

Vnější dřevěné díly

Vaznice, krokve, nosníky, balkony a spodní opláštění přesahů střech na štítě a okapu jsou

standardně natřené lazurovou barvou (Herbol). Použité viditelné dřevo odpovídá požadavkům ČSN 73 28 24 třída 10.

 

Okapy

Střechy jsou opatřené půlkruhovými zavěšenými střešními okapy a vně ležícími svody dešťové

vody z titanozinku. Svody jsou vedené pod horní hranu spodní stavby.

 

 

 

 

3.5. Stropní konstrukce

 

3.5.1. Stropní konstrukce nad přízemím

Stropní konstrukce se skládá z dřevěných KVH nosníků standardního průřezu 60/220 mm nebo dle PD, s horním opláštěním z dřevotřískové desky OSB 22 mm. Mezi stropními trámy je položena

tepelná izolační vrstva z minerální vaty. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovými deskami 12,5 mm.

 

3.5.2. Stropní konstrukce nad podkrovím

Stropní konstrukce se skládá KVH nosníků standardního průřezu 60/220 mm Pod stropními nosníky je položena tepelná izolace tl.80mm. Prostor mezi stropními trámy je vyplněn tepelnou izolací z minerální vaty tl.200mm. Na spodní straně stropních trámů je připevněna parozábrana a SDK konstrukce. Podhledy stropu jsou opláštěné sádrokartonovou deskou tl. 12,5 mm .

 

3.6. Schodiště

Schodiště mezi přízemím a podkrovím je v provedení ze stavebního řeziva.

Na půdu vede stahovací schodiště (s tepelnou izolací).

Schodiště do sklepa není součástí dodávky.

 

3.7. Podlaha

Na základovou desku popř. na strop sklepa 1NP je položena podlaha v následujícím složení:

1x Hydroizolace

1x Izolace pro Radonu

Podlahový polystyren EPS 120 mm

Separační vrstva PE-folie

Litá podlaha 45 mm

Podlahová krytina dle cenové nabídky.

 

 

Ve vybudovaném podkroví (v případě, že se nejedná o bungalov) 2NP je provedena podlaha takto:

Kročejový polystyren 30 mm

Multifunkční deska 15 mm

Miralon 1mm

Multifinkční deska PD 15 mm (desky položeny na kříž)

Podlahová krytina dle cenové nabídky.

 

Celková tloušťka podlahy je cca. 60 mm.

Toto provedení platí pro všechny místnosti v podkroví.

Místnosti, které jsou vybavené dlažbou, mají mezi podlahou a stěnou sokl z dlažby.

 

3.8. Okna

Počet oken se řídí platnou projektovou dokumentací příslušného typu domu.

Okna a terasové dveře jsou zaskleny izolačním ditermálním sklem a jsou vyráběny z kvalitních

5-ti komorových umělohmotných profilů. Dodávají se ve standardu v barvě bílé (bílá vně i zevnitř).

Okna a terasové dveře se dodávají v provedení otáčivě-sklopném a terasová okna jako pevná.

Těsnění spár je provedeno průběžným gumovým těsněním.

Součinitel prostupu tepla zasklení oken U 1,1 W/(m² • K)

Okna mají osazeno kování z eloxovaného lehkého kovu.

 

3.8.1. Střešní okna

Počet a velikost střešních oken se řídí dle projektové dokumentace jednotlivých

domů. Standardně je dům vybaven střešními okny s dvojvrstvým lakováním a vnějším

tvrzeným sklem , VELUX GGL 3059. Oplechování střešního okna – barvený hliník.

Součinitel prostupu tepla zasklení střešního okna U 1,1 W/(m² • K)

Součinitel prostupu tepla celého okna U 1,4 W/(m² • K)

 

3.9. Dveře

Vnitřní dveře

Počet odpovídá projektové dokumentaci.

Vnitřní dveře (PORTY DOORS – STYLE, dub vzor 1) Křídlo dveří je plné, s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním.

Kování vnitřních dveří dvoudílné rozetové.

 

Vchodové domovní dveře

Vchodové domovní dveře jsou plastové se třemi závěsy a

pětinásobným uzávěrem. Dveře jsou vyrobeny z kvalitních 5-ti komorových umělohmotných

profilů v barvě bílé.

 

 

3.10. Elektroinstalace

Elektroinstalace začíná od skříně domovního elektrozvaděče včetně dodávky a odborné instalace

podle platných ČSN.

Montují se bílé zásuvky a vypínače zn ABB (řada Tango). Počet zásuvek, vypínačů, elektrických přípojů, atd., v domech se řídí přílohou číslo 1 (cenová nabídka zhotovitele).

Dodávka elektroměrového rozvaděče a kabeláž mezi elektroměrovým a domovním

elektrozvaděčem včetně pojistek není součástí rozsahu dodávky RD.

Zodpovědnost za dodávku přebírá zákazník.

Svítidla nejsou součástí dodávky.

 

Instalace slaboproudu

K rozsahu dodávky patří: zvonek od domovních dveří, příprava pro rozvod a připojení 1

telefonu , 2 zásuvky pro kabelové připojení TV včetně kabelového

rozvodu v domě.

[U bungalovu pouze 1 TV kabel s připojením zásuvky.]

Telefonní a jiná slaboproudá vedení jako např. výstražná signalizace a zabezpečovací zařízení

nejsou součástí rozsahu dodávky RD.

 

3.12. Přívod vody a kanalizace

Přívody pro studenou a teplou vodu jsou z trubek Alupex izolovaných pěnovou hmotou a

vedou od vodoměru (v domě) popř. od zařízení pro ohřev teplé užitkové vody až k místům

odběru vody v domě. Kanalizační potrubí je z HT- trubek a končí cca. 30 cm pod horní hranou

spodní stavby.

Cirkulace TUV je možná za příplatek.

 

3.13. Sanitární vybavení

Sanitární vybavení se instaluje podle platných ČSN. Sanitární předměty jsou bílé, armatury

pochromované. Rozsah vybavení se řídí projektovou dokumentací daného domu:

- Umyvadlo ze sanitární keramiky široké 60 cm v ceně dodávky materiálu:

umyvadlo 998 Kč, sifon 222 Kč, směšovací páková baterie 986 Kč,

- emailovaná ocelová vana 170 x 70 cm na styroporovém vanovém nosiči, obloženém

keramickým obkladem v ceně dodávky materiálu: vana 2145 Kč, nosič vany 2895 Kč

, pochromovaná páková baterie pro napouštění vany se sprchovou hadicí a růžicí 1453

Kč,

- závěsné WC v ceně dodávky materiál:podomitková část 4300 Kč,mísa 1990 Kč,

-prkýnko 350 Kč,ovládací tlačítko 399 Kč

- sprchový kout čtvercový 80 x 80 v ceně dodávky materiálu: nosič vany sprchový 1143

Kč, vana sprchová 2367 Kč, zástěna sprchová 4600 Kč, sifon 330 Kč, baterie se

sprchovou hadicí a růžicí 1994 Kč,

- přípojka pro pračku (samostatná umělohmotná výpusť se samostatným pračkovým

ventilem) – 1 ks v domě,

- přípojka pro myčku - 1 ks v domě,

- venkovní zahradní ventil Kemper („nezámrzné“ provedení) – 1 ks v domě.

 

3.14. Otopné zařízení

Příprava tepla je zajišťována elektrokotlem, který je součástí dodávky. Příprava teplé užitkové

vody je zajišťována ve stacionárním elektricky vyhřívaném zásobníku TUV o objemu 160 l, který

je rovněž součástí dodávky.

Při dodání otopného kotle zákazníkem, provede montáž přístrojů a příslušenství schválený instalatér zákazníka, který současně zodpovídá za zprovoznění a garanci. Dřevas provede trubní

odvody až do bezprostřední blízkosti přístrojů.

Palivo dodá zákazník. Pokud palivo nebude dodané během montáže popř. až do předání domu

hradí navíc zákazník z toho vyplývající náklady.

Radiátory

Vytápění místností zajišťují bílé lakované deskové radiátory. Trubní vedení je z potrubí Alupex, a je

izolováno pěnovou hmotou. Teplota místností se dá regulovat pomocí termostatických ventilů.

Komín

Pokud je komín součástí projektu domu, hradí zákazník odpovídající dodatečné náklady na připojení koncových zařízení. Za dodávku a montáž komína zodpovídá zhotovitel.

 

3.15. Malířské práce

Stěny a stropy v obytných místnostech, na WC, na chodbách, v zádveří, jakož i v oblasti

schodiště, jsou opatřeny bílým nátěrem.

 

3.16. Podlahové krytiny

Dlažba je položena ve všech místnostech mimo obytných místností a chodby v podkroví.

V obytných místnostech a na chodbě v podkroví je položena laminátová podlaha

v ceně materiálu do 450 Kč/m2. Dlažba v ceně materiálu do 400 Kč/m2.

 

3.17. Kuchyně

Kuchyňské přípojky vody, odpady a elektro jsou připraveny v rozsahu dle typové dokumentace.

 

 

3.18. Podkroví

Obytné místnosti v podkroví jsou vybaveny analogicky s místnostmi v přízemí (vnitřní dveře,

elektroinstalace, otopná tělesa, podlahové krytiny).

 

3.19. Půda

V půdním prostoru se nachází 1x vypínač,1x světlo

 

3.19.1. Půda (platné pouze pro bungalov)

Půda je pochozí, není obytná.

 

4. Požární bezpečnost

Zařízení stavby požárně bezpečnostním zařízením

Dle Sb.z. 23/2008 § 15 bod (5) musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce

a signalizace. Zařízení patří do rozsahu dodávky RD.

Zařízení pro protipožární zásah

Dle Sb.z. 23/2008 § 13 bodu 1 a přílohy č.4 této vyhlášky musí být dům vybaven hasícím

přístrojem s hasící schopností nejméně 34A. Hasící přístroj nepatří do rozsahu dodávky RD.

 

 

Střecha

Sklon 35°, střešní konstrukce s hambálkovým krovem, střešní krytina, typ dle

standardního rozsahu dodávky.

 

Podlaha

Podlahová konstrukce ani podlahové krytiny nejsou součástí rozsahu dodávky garáže.

 

Garážová vrata (v případě, že jsou součástí dodávky)

Garážová vrata jsou plastová, s el.ovládáním ovládáním.

 

 

Garážové dveře (v případě, že jsou součástí dodávky)

Ddveře jsou plastové se třemi závěsy a

pětinásobným uzávěrem. Dveře jsou vyrobeny z kvalitních 5-ti komorových umělohmotných

profilů v barvě bílé.

 

 

Otopné zařízení

Součástí rozsahu dodávky garáže nejsou topná tělesa ani rozvod topení.

 

Malířské práce

Stěny a stropy opatřeny bílým nátěrem.

 

7. Ostatní

Náklady navíc za úpravu konstrukce domu nebo garáže, vyplývající z požadavků statiky

a změny projektové dokumentace, hradí zákazník.

Dodávka garáže je předpokládána jako součást dodávky domu.

 

Platnost: 01.01. 2010 - 31.12. 2010 – technické změny jsou vyhrazeny!

 

 

Kontakt

DŘEVAS - RK CONSULT, s.r.o.

info@realityconsult.cz

Gorazdova 16,120 00 Praha 2

603 913 066
739 023 333

Vyhledávání

TOPlist

Proč vlastně dřevo?

"Dřevo je ideální materiál - zaživa se stará o naše zdravé životní prostředí, mrtvé nám věrně slouží na stavbách a když ho nepotřebujeme, tak se beze zbytku ztratí - dokonalá bezodpadová technologie" (Ing. Pavel Kubů)

Stavby ze dřeva mají minimálně tak dlouhou tradici jako stavby z ostatních stavebích materiálů. O jejich oblíbenosti a tradici svědčí, že v jejich moderní podobě bydlí stovky milionů lidí v průmyslově nejvyspělejších státech světa - v zemích Severní Ameriky, Skandinávie, západní Evropy i Japonska. Moderní dřevostavby jsou zde užívány jako plnohodnotný a konkurenceschopný systém nejen pro nejrozšířenější stavbu - rodinný dům, ale i pro další typologické druhy: bytové domy, školské a sportovní stavby, administrativní budovy, ale i stavby pro výrobu a průmysl, sakrální stavby a další odvětví lidské činnosti.

Moderní dřevostavby jsou na rozdíl od jiných stavebních technologií zcela výjimečně šetrné k životnímu prostředí v průběhu celého svého životního cyklu, tedy od těžby.... VÍCE ZDE

RK CONSULT, s.r.o.© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode

www.drevostavby-kvalitne.cz